Thư gửi Nhà Nước CSVN

Mục Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam phổ biến các Thư Ngỏ, Thư Khiếu Nại, Thỉnh Nguyện Thư, v.v... gửi Nhà Nước Việt Nam trình bày các vấn đề muốn những người lãnh đạo NNVN lưu tâm giải quyết. Mục này mang tính chất diễn đàn, không nhất thiết phản ảnh chủ trương, quan điểm của Đảng Vì Dân.

   
© ALLROUNDER