Mục này bao gồm các mục: Tham Luận, Diễn đàn Việt Nam, Xã hội Dân sự, Chuyện Xưa Chuyện Nay và Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam.

Nội dung những bài viết này không nhất thiết phản ảnh chủ trương và quan điểm của Đảng Vì Dân. Chúng tôi chân thành cảm ơn Tác giả các bài viết và các báo điện tử nguồn liên hệ.

 • Diễn Đàn Việt Nam

  Mục Diễn Đàn Việt Nam phổ biến những bài viết thể hiện sự quan tâm hay nguyện vọng về hiện tình Việt Nam. Muốn góp bài hay giới thiệu bài viết hay cho mục này, kính mời bạn gửi bài đến địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Tham Luận

  Giới thiệu các bài tham luận có nội dung liên quan mật thiết đến các vấn đề của đất nước và đồng bào Việt Nam. Ngoại trừ những bài ký tên là thành viên ĐVD, ý kiến của tác giả khác không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đảng Vì Dân.

 • Xã Hội Dân Sự

  Giới thiệu các bài tham luận, nghiên cứu có nội dung giới thiệu về việc xây dựng một xã hội dân sự cho Việt Nam ở hiện tại và tương lai. Dữ kiện và quan niệm thể hiện trong các bài viết thuộc trách nhiệm của các Tác giả liên hệ.

 • Thư gửi Nhà Nước CSVN

  Mục Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam phổ biến các Thư Ngỏ, Thư Khiếu Nại, Thỉnh Nguyện Thư, v.v... gửi Nhà Nước Việt Nam trình bày các vấn đề muốn những người lãnh đạo NNVN lưu tâm giải quyết. Mục này mang tính chất diễn đàn, không nhất thiết phản ảnh chủ trương, quan điểm của Đảng Vì Dân.

10 Bài Mới Nhất

   
   
© ALLROUNDER