Xin bấm vào hình để xem

   

Quan Điểm Cơ Bản của Đảng Vì Dân

Đảng Vì Dân được thành hình nhằm mục đích góp phần đấu tranh thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa xã hội, và xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Với mục tiêu cụ thể đó, các nỗ lực đấu tranh đặt trên nền tảng các quan điểm cơ bản được trình bày đại cương như sau:

 1. Quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam phải được tôn trọng tuyệt đối trong tiến trình dân chủ hóa đất nước. Mọi giải pháp chính trị nhằm giải quyết vấn đề Việt Nam phải bao gồm quyền quyết định lớn nhất và sau cùng của người Việt Nam.

 2. Tổng Tuyển Cử Tự Do là con đường dân chủ hóa xã hội thích hợp nhất cho Việt Nam, trên căn bản các lực lượng chính trị ở trong nước đều được quyền tham gia một cách bình đẳng dưới sự giám sát của các cơ quan nhân quyền quốc tế.

 3. Nền tảng dân chủ hóa đất nước phải được xây dựng bằng tinh thần một bản Hiến Pháp mới phản ảnh được nhu cầu của xã hội, nguyện vọng của nhân dân; bao gồm các qui định về cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do và tái tổ chức quốc gia.

 4. Nay là thời điểm thích hợp để người Việt Nam đối thoại về một giải pháp chính trị có khả năng chấm dứt sự đố kỵ giữa các thành phần dân tộc; nhằm tạo điều kiện thống nhất lòng người, xây dựng nền tảng cho sự đoàn kết quốc gia.

 5. Các quyết định liên quan đến quốc gia Việt Nam phải thuộc về quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam. Do đó, các hiệp ước, hiệp định bất bình đẳng có nội dung xâm phạm chủ quyền đất nước và quyền lợi của dân tộc Việt Nam sẽ phải bị huỷ bỏ hoặc tái xét bởi một Quốc Hội dân chủ.

 6. Sự lãnh đạo nhà nước độc tài của đảng CSVN phải được thay thế bằng sự lãnh đạo của một chính phủ dân cử đa đảng, bao gồm các đoàn thể chính trị trong nước.

 7. Quý vị Lãnh đạo các tôn giáo ở Việt Nam là thành phần xứng đáng để đại diện nhân dân Việt Nam làm "nhịp cầu hòa bình" giữa các đoàn thể chính trị, tạo điều kiện tiến hành các cuộc thảo luận về một giải pháp có khả năng hoá giải sự bế tắc chính trị của Việt Nam.

 8. Đã đến lúc Đảng CSVN phải cởi mở rốt ráo bằng cách phục hồi tức thời các quyền tự do căn bản và chấp nhận thảo luận về một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam, để ngăn chận kịp thời các biến động chính trị có thể dẫn đến sự khủng hoảng nghiêm trọng của xã hội.

 9. Nếu đảng CSVN tiếp tục duy trì sự lãnh đạo độc tài và guồng máy tham ô hiện nay, thì những người có liêm sĩ và lương tâm cần mạnh dạn từ bỏ đảng để tham gia các đoàn thể dân chủ, hoặc thành hình các đảng chính trị mới, mở đường cho sinh hoạt đa đảng ở Việt Nam.

 10. Đời sống các tầng lớp đồng bào lao động nghèo, và quân nhân, công nhân viên cấp thấp phải sớm được nâng cao đúng mức. Mọi tiềm lực quốc gia phải được ưu tiên vận dụng cho các chương trình cải thiện dân sinh và phát triển dân trí.

 11. Thanh niên là thành phần rường cột của quốc gia. Tuổi trẻ phải được nhà nước quan tâm trợ giúp một cách thiết thực về sự học hành, công việc làm và sinh hoạt xã hội.

 12. Đồng bào dân tộc ít người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là một thành phần của dân tộc Việt Nam. Đồng bào các sắc tộc thiểu số bình đảng với đồng bào Kinh trong mọi nghĩa vụ và quyền lợi.

Với những quan điểm nêu trên, Đảng chủ trương yểm trợ và kết hợp đấu tranh với tất cả cá nhân và đoàn thể có đồng quan điểm thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá và phát triển Việt Nam, và góp phần xây dựng một nền hòa bình lâu dài cho vùng Đông dương.

Đảng đồng thời chính thức ủng hộ những lời kêu gọi và chủ trương đấu tranh ôn hòa cho sự đoàn kết, hòa bình, dân chủ và tiến bộ của quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, và những người đấu tranh cho nhân quyền hiện ở Việt Nam; không phân biệt xuất xứ, hay quá khứ chính trị.—

 

   
© ALLROUNDER