Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Đa đảng hóa nhà nước là cứu nước.

Mấu chốt của sự bế tắc về định hướng bảo vệ chủ quyền quốc gia là tình trạng độc tài toàn trị. Do vậy, muốn bảo vệ chủ quyền đất nước, phải phục hồi quyền làm chủ đất nước của toàn dân. Lịch sử chứng minh rằng chỉ có sức mạnh toàn dân mới cứu và giữ được nước.

Năm 1988, nước ta mất thêm Gạc-Ma, sau đó mất dần lãnh thổ, lãnh hải và chủ quyền trên đất, trên biển... Quá trình này có nhiều diễn biến phức tạp khác nhau nhưng đều xảy ra ở một tiến độ chậm vừa đủ để không gây ra phong trào quần chúng phản kháng mạnh mẽ ngoài khả năng kiểm soát của nhà cầm quyền CSVN.

Đảng CSVN không thể chống lại hành động xâm lấn của Trung Cộng một cách đúng nghĩa và đúng mức vì chế độ độc toàn trị CSVN vẫn cần phải có sự bảo hộ chính trị của Trung Cộng để có thể tồn tại. Đảng CSVN không thể lấy ý chí bảo toàn lãnh thổ của toàn dân để làm yếu tố cảnh giác đối phương, vì Trung Cộng thừa hiểu mọi quyết định lãnh đạo đất nước Việt Nam đều hiện do đảng CSVN nắm giữ hoàn toàn nên không cần phải kiêng dè. Trung Cộng đã tiến hành kế hoạch xâm lấn Việt Nam từng bước một trên biển và trên đất liền dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau.

Do vậy, mấu chốt cần được tháo gỡ cho sự bế tắc trong định hướng bảo vệ chủ quyền đất nước KHÔNG phải là chính quyền Việt Nam cần có một thái độ mới nào đó phù hợp hơn.

Muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia và quyền lợi của dân tộc một cách hiệu quả, nước Việt Nam cần có một chính thể mới. Chỉ có một chính quyền không lệ thuộc sự bảo hộ chính trị của Trung Cộng mới có được sự độc lập lãnh đạo để bảo toàn sự độc lập cho đất nước.

Việt Nam cần có một chính thể dân chủ đúng nghĩa để có được Sức Mạnh Toàn Dân làm vũ khí chiến lược chống lại sự xâm lấn, đô hộ và đồng hóa bất kể từ đâu.

Việt Nam là một nước nhỏ nhưng khi Sức Mạnh Toàn Dân Việt Nam đã từng chiến thắng bao cuộc xâm lăng hung hãn của các triều đại lớn mạnh từ phương Bắc, cũng như làn sóng đô hộ của thực dân từ phương Tây.

Chúng ta vững tin ở Ý chí và Sức mạnh Dân tộc. Vấn đề là Ý chí và Sức mạnh đó chỉ có thể huy động được khi đất nước có một sự lãnh đạo biết đặt quyền lợi tối thượng của Dân tộc lên trên hết, và luôn tôn trọng nguyện vọng, ý chí bảo toàn Tổ quốc của toàn dân.

Tóm lại, tất cả vấn đề nghiêm trọng của đất nước hiện nay là do tình trạng độc tài toàn trị gây ra. Do vậy, phương hướng giải quyết, đặc biệt là vấn đề chủ quyền quốc gia, sẽ không phải là kêu gọi nhà nước cải cách đường lối lãnh đạo, chính sách đối ngoại, đối nội, v.v… mà phải là thay đổi cơ chế và thành phần lãnh đạo quốc gia.

Đã đến lúc đảng CSVN giải tán Mặt Trận Tổ Quốc, chấp nhận một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do để phục hồi sức mạnh dân tộc và vị thế quốc gia.

Đó là con đường tự cứu duy nhất và tốt đẹp nhất cho toàn thể người Việt, kể cả những người đang ở trong bộ máy đương quyền và gia đình.

Dân chủ hóa là con đường sống cho tất cả!

—     Nguyễn Công Bằng (đVDVN)  —

10 Bài Mới Nhất

   
   
© ALLROUNDER